Ymunwch â Phanel BARB

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae cwmnïau teledu yn penderfynu pa raglenni i'w darlledu, neu ba raglenni mae pobl yn eu gwylio a pha rai dydyn nhw ddim? Y dull mwyaf pwysig yw gofyn i bobl fel chi gymryd rhan ym mhanel mesur cynulleidfa teledu swyddogol y DU. Yma gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu mewn ymuno a'r hyn y mae rhai o'r buddion.

DOD YN AELOD O'R PANEL

 

 

Bengali

Llyfryn gwybodaeth
(cliciwch i agor)

 

Gujarati

Punjabi

Urdu

Polish

AMDANOM NI

Cynllyn Gwobrwyo

Fel diolch, mae aelodau panel BARB yn derbyn gwobr misol.

 

Pob mis:

Bydd pob aelod o'r panel 10 oed a throsodd yn derbyn 4,000 o bwyntiau

 Bydd pob aelod o'r panel rhwng 4-9 oed yn derbyn 2,500 o bwyntiau

 

 

Mae pob cartref yn derbyn 18,000 o bwyntiau pellach bob 3 mis.

 

Mae 1000 o bwyntiau yn werth £1.

 

Gall pwyntiau gael eu hadbrynu drwy ddefnyddio gwefan gwobrau arbennig neu linell gymorth a gellir eu cyfnewid am nwyddau neu dalebau i ystod eang o leoedd, gan gynnwys:

 

 • Rhestr o tua 4,500 o eitemau unigol y gellir ei hawlio yn uniongyrchol o'r wefan
 • Mwy na 75 o siopau stryd fawr ac ar-lein, yn cynnwys; M&S, House of Fraser, Debenhams, Argos, Currys/PC World, Next a B&Q
 • Talebau stryd fawr cyffredinol, megis; Love to Shop a Compliments
 • Tocynnau Sinema, Theatr a Bwytai, megis; Cineworld, UCI/Odeon, Ticketmaster,
  Theatre Tokens, tkts, Top Table a Pizza Express
 • Diwrnodau allan a profiadau; Alton Towers, Thorpe Park, Warwick Castle,
  Madame Tussaud’s a llawer mwy

 

 

 

CWESTIYNAU CYFFREDIN

(cliciwch yma neu cliciwch ar y sgrin isod i chwarae)

 

(cliciwch yma neu cliciwch y sgrin isod i gael casgliad
o fideos sy'n esbonio mwy)

CYFFREDINOL

 • Beth yw Panel BARB?

  Panel o gartrefi a’u dewiswyd yn arbennig sy’n caniatáu i BARB fonitro’r rhaglenni teledu maen nhw’n eu gwylio. BARB yw’r ffynhonnell dderbyniol o ffigura cynulleidfaoedd teledu yn y DU. Os gwelwch chi ddatganiad o nifer y gynulleidfa ar gyfer rhaglen deledu, mae hwn wedi dod gan BARB.

   

 • Pam fod angen y panel?

  Mae darlledwyr angen deall pwy sy’n gwylio eu rhaglenni ac mae angen i hysbysebwyr wybod ble i osod eu hysbysebion. I wneud hyn rhaid iddynt wybod faint o bobl o wahanol fathau sy’n gwylio pob rhaglen.

   

 • Pwy sy’n defnyddion’r wybodaeth  rydych chi’n ei chasglu o’r cartrefi ar y panel?

  Defnyddir y wybodaeth gan ddarlledwyr i’w helpu i ddeall eu cynulleidfa yn well. Mae’n rhoi darlun clir o bwy sydd a phwy sydd ddim yn gwylio rhaglenni gwahanol. Mae hyn yn helpu gwneuthurwyr rhaglenni i benderfynu beth i’w ddarlledu ar adegau gwahanol o’r dydd a’r wythnos. Defnyddir ffigurau’r gynulleidfa hefyd gan y diwydiant hysbysebu i’w helpu i benderfynu ble i osod hysbysebion.

   

 • Ydy cwmnïau teledu yn defnyddio’r data hwn mewn gwirionedd?

  Ydyn, mae ffigurau gwylio cywir ar gyfer rhaglenni yn hanfodol er mwyn deall sut mae pobl yn gwylio teledu ar sianeli gwahanol ac ar draws dyfeisiau gwahanol. Mae ffigurau cynulleidfaoedd teledu wedi cael eu casglu a’u dadansoddi ers y 1950au, ac mae’r data mae BARB yn eu darparu yn allweddol i’r diwydiant teledu.

   

 • Pa mor fawr yw panel BARB?

  Mae panel BARB yn cynnwys mwy na 5,000 o gartrefi gyda tua 12,000 o unigolion yn adrodd ar yr hyn maen nhw’n ei wylio yn ddyddiol.

   

 • O le cawsoch chi fy enw?

  Dewiswyd eich cartref yn wreiddiol ar hap o’r rhestr  o gyfeiriadau a gynhelir gan y Post Brenhinol.  Dewiswyd eich cartref i fod yn rhan o’r panel oherwydd eich bod yn ffitio’r proffil o gartrefi yr ydym yn ceisio eu hychwanegu at y panel er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i gynrychioli’r boblogaeth.

   

 • Beth sydd angen i mi ei wneud?

  Bydd mesurydd yn cael ei gysylltu i bob un o’ch setiau teledu a bydd dyfais a elwir yn Focal Meter yn cael ei gysylltu i lwybrydd band eang y cartref. Pan fyddwch mewn ystafell gyda’r set deledu ymlaen gofynnwn ichi bwyso botwm personol ar set law arbennig.  Ar dabledi, cyfrifiaduron a ffonau clyfar does dim rhaid i chi wneud unrhyw beth, unwaith y bydd y broses osod wedi’i chwblhau mae’r Focal Meter yn gwneud popeth.

   

 • Beth yw’r gwobrau?

  Bob mis bydd eich cartref yn derbyn pwyntiau gwobrwyo i ddiolch i chi am gymryd rhan ym mhanel BARB.  Bydd y swm yn dibynnu ar oedran a nifer yr unigolion yn eich cartref. Yn fras, mae hyn yn gyfystyr â thua £120 y flwyddyn ar gyfer cartrefi gydag un person neu  £228 y flwyddyn ar gyfer cartrefi gyda dau oedolyn a dau blentyn ifanc. Rhoddir y gwobrau ar ffurf pwyntiau y gellir eu hawlio ar-lein neu dros y ffôn ar gyfer eitemau’r cartref, rhoddion a thalebau.

   

 • A fydd hyn yn costio unrhywbeth i mi?

  Mae’r mesuryddion teledu yn gofyn am gyflenwad trydan cyson, felly mae rhan o’r taliad gwobrau wedi’i fwriadu i dalu’r swm bach o drydan maen nhw’n eu defnyddio. Mewn gwirionedd mae pob mesurydd yn defnyddio llai na 0.2kWh o bŵer, sy’n cyfateb i thua 3c y dydd.  Mae’r Focal Meter yn defnyddio tua 0.1kWh, sydd yn llai na 2c y diwrnod.

   

 • Ydy hi’n bosib i fy ffrind ymuno?

  Yn anffodus, ni allwn dderbyn ceisiadau i ymuno â’r panel, rhaid i’r cartrefi gael eu dewis yn annibynnol.

   

 • Nid yw pawb yn fy nghartref eisiau cymryd rhan; ydyn ni’n dal yn medru
  ymuno â’r panel?

  Mae’n hanfodol bod ymddygiad gwylio pob unigolyn mewn cartref yn cael ei gasglu felly mae arnom angen cydweithrediad pawb. Os oes rhywun sydd ddim eisiau cyfranogi’n llawn yna yn anffodus ni fydd eich cartref yn gallu ymuno.

   

 • Oes angeni i bob aelod o fy nghartref gofrestru’r hyn mean nhw’n ei wylio?

  Mae bod pob aelod o’r cartref angen cofrestru eu presenoldeb yn yr ystafell pan mae’r teledu ymlaen neu wrth wylio cynnwys teledu ar y cyfrifiadur neu thabled. Rydym yn gwerthfawrogi fodd bynnag y gallai weithiau fod angen i oedolyn gofrestru pryd mae plant iau yn gwylio.

   

 • Am faint sydd angen i mi fod ar y panel?

  Gallwch aros am gymaint o amser ag y mynnwch. Gofynnwn fodd bynnag eich bod yn cymryd rhan am o leiaf 3 mis.

   

YR OFFER

 • A fydd y mesurydd yn effeithio ar y modd mae fy nheledu yn gweithio?

  Mae’r app wedi’i ardystio’n llawn i’w ddefnyddio ar bob tabled/cyfrifiadur. Rydym yn defnyddio gweithdrefnau profi trylwyr er mwyn sicrhau ei fod yn gydnaws â chymaint o wahanol fathau o gyfluniadau cyfrifiadurol â phosib. Mae’r technegydd fydd yn ymweld i osod yr mesyrydd a’r app wedi derbyn hyfforddiant llawn a bydd yn gallu ateb unrhyw gwestiynau penodol sydd gennych.

   

 • Beth am fy mhreifatrwydd ar-lein?

  Dim ond cynnwys teledu sydd wedi’i gynhyrchu a’i ddosbarthu gan y prif ddarlledwyr ym Mhrydain sydd yn cael ei fonitro. Bwriad yr holl wybodaeth a gasglwn o’ch cyfrifiadur yw ein helpu i adrodd y cynnwys hwn. Ni fydd unrhyw beth yr ydych yn ei ysgrifennu ar wefan neu chwilotwr fyth yn cael ei gofnodi neu ei storio gan y Focal Meter.

   

 • A fydd y Focal Meter yn effeithio ar gyflymder fy mband eang?

  Trosglwyddir data rhwng y llwybrydd a’r Focal Meter ond dim digon i gael unrhyw effaith ar gyflymder llwytho. Nid yw lawrlwytho yn cael ei effeithio ogwbl gan nad yw’r Focal Meter yn edrych ar draffic sy’n dod i mewn.

 • Mae fy nheledu wedi’i osod ar y wal, ydy hyn yn gwneud gwahaniaeth?

  Nac ydy – mae’r technegwyr yn gallu gosod yr offer monitro teledu mewn nifer o wahanol fathau o gyfluniadau teledu. Bydd ganddynt geblau a chysylltwyr gwahanol i ganiatáu iddynt osod yr offer yn y rhan fwyaf o gartrefi.

   

 • Pa mor fawr yw’r mesurydd teledu?

  Mae’r mesurydd ei hun yn mesur 23 x 12 x 6 cm ac mae ganddo ddangosydd LED ynni isel gwyrdd.

   

 • Oes rhaid monitro pob teledu, tabled, cyfrifiadur a ffôn clyfar?

  Oes, mae angen i chi gynnwys pob set deledu, tabled chyfrifiadur a ffôn clyfar yn eich cartref.  Yr unig rhai all ddim cael eu monirto yw rhai sydd wedi malu neu wedi eu strorio mewn atig ac ati.

   

 • Dydw i ddim yn gwylio teledu ydw i dal yn gallu ymuno?

  Gallwch, mae angen inni adrodd ar arferion gwylio pawb yn y boblogaeth ac mae hynny’n cynnwys pobl sy’n gwylio ychydig o deledu neu ddim.

   

 • Dydw i ddim yn gwylio teledu ar fy nhabled/nghyfrifiadur, oes dal angen iddo gael ei fonitro?

  Oes, mae angen inni fonitro pob dyfais p’run a ydynt yn cael eu defnyddio i wylio’r teledu ar hyn o bryd ai peidio, i helpu i gadarnhau bod dim byd wedi cael ei wylio.

   

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i osod yr offer?

  Bydd hyn yn amrywio yn ôl nifer y setiau teledu, cyfrifiaduron a thabledi yn eich cartref. Yn gyffredinol dylech ganiatáu 1-2 awr i bob teledu, 30 munud i bob cyfrifiadur a 10 munud i bob tabled.

   

Y DATA AMDANAF FI

 • Beth sy’n digwydd i fy data gwylio?

  Mae eich data gwylio yn cael ei gronni dros nos ac yn cael ei ychwanegu at ddata o gartrefi eraill o amgylch y genedl. Bob bore am 9:30am cyhoeddir y data gwylio yma gan BARB er mwyn rhoi’r ffigurau cynulleidfa mwyaf cyfredol i ddarlledwyr a hysbysebwyr ar deledu’r diwrnod blaenorol.

   

 • Gallaf weld data gwylio fy hun?

  Nid yw'n bosib darparu data gwylio unigol, ond gall ffigurau cynulleidfa cyffredinol gael eu gweld ar wefan BARB.

   

 • Sut ydych chi’n diogelu fy mhreifatrwydd?

  Rydym yn cymryd preifatrwydd ein panelwyr o ddifrif. Rydym ni Ipsos MORI, a Kantar Media  yn gweithredu yn ôl y Ddeddf Diogelu Data, cod ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad ac rydym wedi derbyn ardystiad ISO 20252 2012 sy’n ymdrin yn benodol â safonau mewn ymchwil i’r farchnad. Ni fydd eich manylion personol yn cael eu trosglwyddo’r tu allan I’r grwp o gwmnïau sy’n gyfrifol am ymchwil BARB (IpsosMORI, Kantar Media ac RSMB).

   

DOLENNI DEFNYDDIOL

CYSYLLTWCH Â NI

Helpwch lunio dyfodol teledu

Ynglŷn â Ipsos MORI

Mae Ipsos MORI yn gwmni ymchwil annibynnol sy'n gweithio ar ran BARB. Maent yn cynnal yr Arolwg Sefydliad BARB ac yn darganfod cartrefi sy'n gymwys i ymuno â'r panel teledu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ynglŷn â BARB

Mae BARB, (sy’n sefyll am ‘Broadcasters’ Audience Research Board’), yn darparu ffigyrau cynulleidfaoedd teledu, yn bennaf ar gyfer rhaglenni teledu, sianelau, a hysbysebion. Mae hefyd yn casglu data ar gyfer rhaglenni teledu a fideo a ddarperir ar-lein.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ynglŷn â RSMB

Ar ran BARB, RSMB sydd yn gyfrifol am gydbwysedd panel a strwythur, cynllunio arolygon a rheoli ansawdd y panel BARB. RSMB yw'r arweinwyr y farchnad mewn teledu dylunio mesur cynulleidfaoedd, gweithredu a rheoli ansawdd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ynglŷn â Kantar Media

Kantar Media yw'r cwmni ymchwil y mae BARB wedi gofyn iddo ymgymryd â'r dasg o fesur cynulleidfaoedd teledu. KANTAR Media yw un o grwpiau ymchwil i'r farchnad blaenllaw'r byd. Ledled y byd, rydym yn darparu gwybodaeth ar wylio teledu mewn dros 30 o wledydd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Holiadur ffordd o fyw BARB.

YMUNWCH Â NI

HAFAN

DOD YN AELOD O'R PANEL

CYNLLYN GWOBRWYO

AMDANOM NI

CWESTIYNAU CYFFREDIN

DOLENNI DEFNYDDIOL & CYSYLLTWCH Â NI

POLISI CWCIS