Select Page

Helpwch lunio dyfodol teledu

Boy sitting on sofa watching something on a tablet device

YMUNWCH Â PHANEL Barb

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae cwmnïau teledu yn penderfynu pa raglenni i’w darlledu, neu ba raglenni mae pobl yn eu gwylio a pha rai dydyn nhw ddim? Y dull mwyaf pwysig yw gofyn i bobl fel chi gymryd rhan ym mhanel mesur cynulleidfa teledu swyddogol y DU. Yma gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn y mae’n ei olygu mewn ymuno a’r hyn y mae rhai o’r buddion.

DOD YN AELOD O’R PANEL

Gwyliwch y fideo yma i gael gwybod mwy am fod yn rhan o’r panel. 

Cymerwch olwg ar beth sydd gan ein panelwyr presennol i’w ddweud am fod ar y panel.

Gwyliwch y fideo hwn i wybod beth i’w ddisgwyl pan fyddwn yn dod i osod yr offer

Llyfryn gwybodaeth

(cliciwch i agor)

Bengali booklet

Llyfryn gwybodaeth

Bengali booklet

Bengali

Gujarati booklet

Gujarati

Punjabi booklet

Punjabi

Polish booklet

Urdu

Urdu booklet

Polish

AMDANOM NI

Ipsos Logo

Ynglŷn â Ipsos

Mae Ipsos yn gwmni ymchwil annibynnol sy’n gweithio ar ran Barb. Maent yn cynnal yr Arolwg Sefydliad Barb ac yn darganfod cartrefi sy’n gymwys i ymuno â’r panel teledu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

BARB Logo

Ynglŷn â Barb

Mae Barb, (sy’n sefyll am ‘Broadcasters’ Audience Research Board’), yn darparu ffigyrau cynulleidfaoedd teledu, yn bennaf ar gyfer rhaglenni teledu, sianelau, a hysbysebion. Mae hefyd yn casglu data ar gyfer rhaglenni teledu a fideo a ddarperir ar-lein.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

RSMB Logo

Ynglŷn â RSMB

Ar ran Barb, RSMB sydd yn gyfrifol am gydbwysedd panel a strwythur, cynllunio arolygon a rheoli ansawdd y panel Barb. RSMB yw’r arweinwyr y farchnad mewn teledu dylunio mesur cynulleidfaoedd, gweithredu a rheoli ansawdd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Kantar Logo

Ynglŷn â Kantar

Kantar yw’r cwmni ymchwil y mae Barb wedi gofyn iddo ymgymryd â’r dasg o fesur cynulleidfaoedd teledu. Kantar yw un o grwpiau ymchwil i’r farchnad blaenllaw’r byd. Ledled y byd, rydym yn darparu gwybodaeth ar wylio teledu mewn dros 30 o wledydd.

CYNLLYN GWOBRWYO

Fel diolch, mae aelodau panel Barb yn derbyn gwobr misol.

Pob mis:

Bydd pob aelod o’r panel 10 oed a throsodd yn derbyn 4,000 o bwyntiau
Bydd pob aelod o’r panel rhwng 4-9 oed yn derbyn 2,500 o bwyntiau
Mae pob cartref yn derbyn 18,000 o bwyntiau pellach bob 3 mis.
Mae 1000 o bwyntiau yn werth £1.

Gall pwyntiau gael eu hadbrynu drwy ddefnyddio gwefan gwobrau arbennig neu linell gymorth a gellir eu cyfnewid am nwyddau neu dalebau i ystod eang o leoedd, gan gynnwys:

  • Rhestr o tua 4,500 o eitemau unigol y gellir ei hawlio yn uniongyrchol o’r wefan
  • Mwy na 75 o siopau stryd fawr ac ar-lein, yn cynnwys; M&S, House of Fraser, Debenhams, Argos, Currys/PC World, Next a B&Q
  • Talebau stryd fawr cyffredinol, megis; Love to Shop a Compliments
  • Tocynnau Sinema, Theatr a Bwytai, megis; Cineworld, UCI/Odeon, Ticketmaster,
    Theatre Tokens, tkts, Top Table a Pizza Express
  • Diwrnodau allan a profiadau; Alton Towers, Thorpe Park, Warwick Castle,
    Madame Tussaud’s a llawer mwy

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Gwyliwch y fideo hon i ddarganfod mwy am y Focal Meter a sut mae’n gweithio

Pwy yw BARB a sut mae’r holl broses o fesur cynulleidfaoedd teledu yn gweithio?

Cyffredinol

Beth yw Panel Barb?

Panel o gartrefi a’u dewiswyd yn arbennig sy’n caniatáu i Barb fonitro’r rhaglenni teledu maen nhw’n eu gwylio. Barb yw’r ffynhonnell dderbyniol o ffigura cynulleidfaoedd teledu yn y DU. Os gwelwch chi ddatganiad o nifer y gynulleidfa ar gyfer rhaglen deledu, mae hwn wedi dod gan Barb.

Pwy sy’n defnyddion’r wybodaeth rydych chi’n ei chasglu o’r cartrefi ar y panel?

Defnyddir y wybodaeth gan ddarlledwyr i’w helpu i ddeall eu cynulleidfa yn well. Mae’n rhoi darlun clir o bwy sydd a phwy sydd ddim yn gwylio rhaglenni gwahanol. Mae hyn yn helpu gwneuthurwyr rhaglenni i benderfynu beth i’w ddarlledu ar adegau gwahanol o’r dydd a’r wythnos. Defnyddir ffigurau’r gynulleidfa hefyd gan y diwydiant hysbysebu i’w helpu i benderfynu ble i osod hysbysebion.

Pa mor fawr yw panel Barb?

Mae panel Barb yn cynnwys mwy na 5,000 o gartrefi gyda tua 12,000 o unigolion yn adrodd ar yr hyn maen nhw’n ei wylio yn ddyddiol.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Bydd mesurydd yn cael ei gysylltu i bob un o’ch setiau teledu a bydd dyfais a elwir yn Focal Meter yn cael ei gysylltu i lwybrydd band eang y cartref. Pan fyddwch mewn ystafell gyda’r set deledu ymlaen gofynnwn ichi bwyso botwm personol ar set law arbennig.  Ar dabledi, cyfrifiaduron a ffonau clyfar does dim rhaid i chi wneud unrhyw beth, unwaith y bydd y broses osod wedi’i chwblhau mae’r Focal Meter yn gwneud popeth.

A fydd hyn yn costio unrhywbeth i mi?

Mae’r mesuryddion teledu yn gofyn am gyflenwad trydan cyson, felly mae rhan o’r taliad gwobrau wedi’i fwriadu i dalu’r swm bach o drydan maen nhw’n eu defnyddio. Mewn gwirionedd mae pob mesurydd yn defnyddio llai na 0.2kWh o bŵer, sy’n cyfateb i thua 3c y dydd. Mae’r Focal Meter yn defnyddio tua 0.1kWh, sydd yn llai na 2c y diwrnod.

Nid yw pawb yn fy nghartref eisiau cymryd rhan; ydyn ni’n dal yn medru ymuno â’r panel?

Yn anffodus, ni allwn dderbyn ceisiadau i ymuno â’r panel, rhaid i’r cartrefi gael eu dewis yn annibynnol.

Oes angeni i bob aelod o fy nghartref gofrestru’r hyn mean nhw’n ei wylio?

Mae bod pob aelod o’r cartref angen cofrestru eu presenoldeb yn yr ystafell pan mae’r teledu ymlaen neu wrth wylio cynnwys teledu ar y cyfrifiadur neu thabled. Rydym yn gwerthfawrogi fodd bynnag y gallai weithiau fod angen i oedolyn gofrestru pryd mae plant iau yn gwylio.

Mae gen i gyfrifiadur gwaith yn fy nghartref, a oes angen monitro hyn?

Mae’r holl setiau teledu, gliniaduron a ffonau clyfar i’w cynnwys, gan gynnwys dyfeisiau gwaith. Os ydych chi’n defnyddio VPN (rhwydwaith preifat rhithwir) i gyrchu’ch gweinydd gwaith fel sy’n ofynnol gan y mwyafrif o gwmnïau heddiw, ni all y mesurydd ffocal fesur nifer y gwylwyr teledu ar gyfer y cyfrifiaduron hyn. Os ydych chi’n defnyddio’ch cyfrifiadur gwaith ar gyfer nifer y gwylwyr teledu ond heb fewngofnodi trwy’r VPN, yna gall y mesurydd ffocal fesur nifer y gwylwyr. Unwaith eto nid oes dim wedi’i osod ar unrhyw ddyfais, mae’r mesurydd ffocal wedi’i gysylltu â’r llwybrydd ac yn mesur nifer y gwylwyr yn oddefol ar bob dyfais yn yr aelwyd.

Pam fod angen y panel?

Mae darlledwyr angen deall pwy sy’n gwylio eu rhaglenni ac mae angen i hysbysebwyr wybod ble i osod eu hysbysebion. I wneud hyn rhaid iddynt wybod faint o bobl o wahanol fathau sy’n gwylio pob rhaglen.

Ydy cwmnïau teledu yn defnyddio’r data hwn mewn gwirionedd?

Ydyn, mae ffigurau gwylio cywir ar gyfer rhaglenni yn hanfodol er mwyn deall sut mae pobl yn gwylio teledu ar sianeli gwahanol ac ar draws dyfeisiau gwahanol. Mae ffigurau cynulleidfaoedd teledu wedi cael eu casglu a’u dadansoddi ers y 1950au, ac mae’r data mae Barb yn eu darparu yn allweddol i’r diwydiant teledu.

O le cawsoch chi fy enw?

Dewiswyd eich cartref yn wreiddiol ar hap o’r rhestr  o gyfeiriadau a gynhelir gan y Post Brenhinol.  Dewiswyd eich cartref i fod yn rhan o’r panel oherwydd eich bod yn ffitio’r proffil o gartrefi yr ydym yn ceisio eu hychwanegu at y panel er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i gynrychioli’r boblogaeth.

Beth yw’r gwobrau?

Bob mis bydd eich cartref yn derbyn pwyntiau gwobrwyo i ddiolch i chi am gymryd rhan ym mhanel Barb. Bydd y swm yn dibynnu ar oedran a nifer yr unigolion yn eich cartref. Yn fras, mae hyn yn gyfystyr â thua £120 y flwyddyn ar gyfer cartrefi gydag un person neu £228 y flwyddyn ar gyfer cartrefi gyda dau oedolyn a dau blentyn ifanc. Rhoddir y gwobrau ar ffurf pwyntiau y gellir eu hawlio ar-lein neu dros y ffôn ar gyfer eitemau’r cartref, rhoddion a thalebau.

Ydy hi’n bosib i fy ffrind ymuno?

Yn anffodus, ni allwn dderbyn ceisiadau i ymuno â’r panel, rhaid i’r cartrefi gael eu dewis yn annibynnol.

Nid yw pawb yn fy nghartref eisiau cymryd rhan; ydyn ni’n dal yn medru ymuno â’r panel?

Mae’n hanfodol bod ymddygiad gwylio pob unigolyn mewn cartref yn cael ei gasglu felly mae arnom angen cydweithrediad pawb. Os oes rhywun sydd ddim eisiau cyfranogi’n llawn yna yn anffodus ni fydd eich cartref yn gallu ymuno.

Am faint sydd angen i mi fod ar y panel?

Gallwch aros am gymaint o amser ag y mynnwch. Gofynnwn fodd bynnag eich bod yn cymryd rhan am o leiaf 3 mis.

Yr offer

Mae gen i gyfrifiadur gwaith yn fy nghartref, a oes angen monitro hyn?

Mae’r holl setiau teledu, gliniaduron a ffonau clyfar i’w cynnwys, gan gynnwys dyfeisiau gwaith. Os ydych chi’n defnyddio VPN (rhwydwaith preifat rhithwir) i gyrchu’ch gweinydd gwaith fel sy’n ofynnol gan y mwyafrif o gwmnïau heddiw, ni all y mesurydd ffocal fesur nifer y gwylwyr teledu ar gyfer y cyfrifiaduron hyn. Os ydych chi’n defnyddio’ch cyfrifiadur gwaith ar gyfer nifer y gwylwyr teledu ond heb fewngofnodi trwy’r VPN, yna gall y mesurydd ffocal fesur nifer y gwylwyr. Unwaith eto nid oes dim wedi’i osod ar unrhyw ddyfais, mae’r mesurydd ffocal wedi’i gysylltu â’r llwybrydd ac yn mesur nifer y gwylwyr yn oddefol ar bob dyfais yn yr HH.

A fydd y mesurydd yn effeithio ar y modd mae fy nheledu yn gweithio?

Mae’r app wedi’i ardystio’n llawn i’w ddefnyddio ar bob tabled/cyfrifiadur. Rydym yn defnyddio gweithdrefnau profi trylwyr er mwyn sicrhau ei fod yn gydnaws â chymaint o wahanol fathau o gyfluniadau cyfrifiadurol â phosib. Mae’r technegydd fydd yn ymweld i osod yr mesyrydd a’r app wedi derbyn hyfforddiant llawn a bydd yn gallu ateb unrhyw gwestiynau penodol sydd gennych.

A fydd y Focal Meter yn effeithio ar gyflymder fy mband eang?

Trosglwyddir data rhwng y llwybrydd a’r Focal Meter ond dim digon i gael unrhyw effaith ar gyflymder llwytho. Nid yw lawrlwytho yn cael ei effeithio ogwbl gan nad yw’r Focal Meter yn edrych ar draffic sy’n dod i mewn.

Pa mor fawr yw’r mesurydd teledu?

Mae’r mesurydd ei hun yn mesur 23 x 12 x 6 cm ac mae ganddo ddangosydd LED ynni isel gwyrdd.

Faint o amser mae’n ei gymryd i osod yr offer?

Bydd hyn yn amrywio yn ôl nifer y setiau teledu, cyfrifiaduron a thabledi yn eich cartref. Yn gyffredinol dylech ganiatáu 1-2 awr i bob teledu, 30 munud i bob cyfrifiadur a 10 munud i bob tabled.

Dydw i ddim yn gwylio teledu ydw i dal yn gallu ymuno?

Gallwch, mae angen inni adrodd ar arferion gwylio pawb yn y boblogaeth ac mae hynny’n cynnwys pobl sy’n gwylio ychydig o deledu neu ddim.

Beth am fy mhreifatrwydd ar-lein?

Dim ond cynnwys teledu sydd wedi’i gynhyrchu a’i ddosbarthu gan y prif ddarlledwyr ym Mhrydain sydd yn cael ei fonitro. Bwriad yr holl wybodaeth a gasglwn o’ch cyfrifiadur yw ein helpu i adrodd y cynnwys hwn. Ni fydd unrhyw beth yr ydych yn ei ysgrifennu ar wefan neu chwilotwr fyth yn cael ei gofnodi neu ei storio gan y Focal Meter.

Mae fy nheledu wedi’i osod ar y wal, ydy hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Nac ydy – mae’r technegwyr yn gallu gosod yr offer monitro teledu mewn nifer o wahanol fathau o gyfluniadau teledu. Bydd ganddynt geblau a chysylltwyr gwahanol i ganiatáu iddynt osod yr offer yn y rhan fwyaf o gartrefi.

Oes rhaid monitro pob teledu, tabled, cyfrifiadur a ffôn clyfar?

Oes, mae angen i chi gynnwys pob set deledu, tabled chyfrifiadur a ffôn clyfar yn eich cartref.  Yr unig rhai all ddim cael eu monirto yw rhai sydd wedi malu neu wedi eu strorio mewn atig ac ati.

Dydw i ddim yn gwylio teledu ar fy nhabled/nghyfrifiadur, oes dal angen iddo gael ei fonitro?

Oes, mae angen inni fonitro pob dyfais p’run a ydynt yn cael eu defnyddio i wylio’r teledu ar hyn o bryd ai peidio, i helpu i gadarnhau bod dim byd wedi cael ei wylio.

Y data amdanaf fi

Beth sy’n digwydd i fy data gwylio?

Mae eich data gwylio yn cael ei gronni dros nos ac yn cael ei ychwanegu at ddata o gartrefi eraill o amgylch y genedl. Bob bore am 9:30am cyhoeddir y data gwylio yma gan Barb er mwyn rhoi’r ffigurau cynulleidfa mwyaf cyfredol i ddarlledwyr a hysbysebwyr ar deledu’r diwrnod blaenorol.

Sut ydych chi’n diogelu fy mhreifatrwydd?

Rydym yn cymryd preifatrwydd ein panelwyr o ddifrif. Rydym ni Ipsos, a Kantar Media yn gweithredu yn ôl y Ddeddf Diogelu Data, cod ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad ac rydym wedi derbyn ardystiad ISO 20252 2012 sy’n ymdrin yn benodol â safonau mewn ymchwil i’r farchnad. Ni fydd eich manylion personol yn cael eu trosglwyddo’r tu allan I’r grwp o gwmnïau sy’n gyfrifol am ymchwil Barb (Ipsos, Kantar Media ac RSMB).

Gallaf weld data gwylio fy hun?

Nid yw’n bosib darparu data gwylio unigol, ond gall ffigurau cynulleidfa cyffredinol gael eu gweld ar wefan Barb.